Usługi szkoleniowe i doradcze dla firm

Fundacja Instytut Europejski oferuje usługi szkoleniowe i doradcze dla firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi dla biznesu realizowane są przez Fundację między innymi w formie dedykowanej marki Connect+

Connect+ oferuje programy szkoleniowe w czterech głównych obszarach tematycznych: 

Otoczenie prawne i wymogi regulacyjne

prawo podatkowe, prawo pracy, windykacja, zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, prawo umów, prawo spółek, nieruchomości, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo upadłościowe, prawo własności intelektualnej, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse publiczne i gospodarka komunalna, prawo energetyczne, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona środowiska, pomoc publiczna i fundusze unijne, technologie, media, telekomunikacja i inne.

Innowacyjne zarządzanie zespołami i projektami

innowacje w biznesie, asertywność w zarządzaniu, Asessment i Development Center, budowanie zespołu i delegowanie zadań, doskonalenie kompetencji przywódczych, trudne rozmowy z pracownikami, mediacje menedżerskie, mentoring i motywowanie pracowników, tworzenie i zarządzanie cyklem projektowym i inne.

Komunikacja w biznesie oraz narzędzia public relations

proces komunikacji, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej, komunikacja słowna, nawiązywanie kontaktu, otwartość w komunikacji, udzielanie informacji zwrotnych, bariery i zniekształcenia w komunikacji, zasady i techniki asertywności, komunikacja perswazyjna, modele rozwiązywania problemów, etykieta w międzynarodowych kontaktach biznesowych, specyfika kontaktów biznesowych z osobami reprezentującymi inne nacje, stereotypy międzykulturowe, negocjacje międzykulturowe, sztuka autoprezentacji, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą i inne.

Oprogramowanie i systemy informatyczne

podstawowe i zaawansowane funkcje systemów operacyjnych, zaawansowane funkcje sieci Internet, sieci społecznościowe jako narzędzie promocji, wykorzystanie multimediów i grafiki komputerowej, nowoczesna inżynieria oprogramowania, technologie bezpieczeństwa informatycznego.

Proces szkoleniowy podzielony jest na cztery etapy

Każdy z projektów szkoleniowych Connect+ poprzedzony jest analizą wstępną. Dzięki temu  warsztat uwzględnia wiele czynników stanowiących o specyfice branży naszych Klientów. Programy szkoleń biorą pod uwagę potrzeby szkoleniowe, kontekst gospodarczy, specyfikę branży, poziom zaawansowania i specyfikę grupy oraz strategię firmy.

W oparciu o analizę wstępną przygotowywany jest program szkolenia oraz proponowani są wykładowcy. Wspólnie z Klientem ustalamy zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne szczegóły projektu.

Szkolenia Connect+ prowadzone są albo w siedzibie Klienta, albo w formie wyjazdowej. Jest to uzależnione od potrzeb i możliwości Klienta, chociaż wieloletnie doświadczenie dowodzi większej skuteczności szkoleń odbywających się poza siedzibą przedsiębiorstwa. 

Proces szkoleniowy kończy się oceną przeprowadzaną wspólnie z Klientem. Ma ona na celu sprawdzenie, czy cele programu zostały osiągnięte oraz zbadanie poziomu zadowolenia uczestników. 

pl_PLPolish