Poznaj naszą historię

FUNDACJA INSTYTUT EUROPEJSKI

Fundacja pod nazwą „Instytut Europejski Pro Futuro Europae” została ustanowiona aktem notarialnym przez notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach w dniu 24 czerwca 2005 roku Rep A numer 3555/2005. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203) i postanowienia statutu. Przez pierwsze dziesięć lat swojej działalności Fundacja miała siedzibę główną w Katowicach, następnie w Krakowie, a obecnie, w związku z rozszerzeniem działalności fundacja posiada siedzibę główną w Warszawie oraz zarejestrowane oddziały terenowe w Katowicach i Krakowie, uwidocznione w Rubryce 3 Krajowego Rejestru Sądowego. Oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

Fundacja Instytut Europejski jest inicjatywą stworzoną przez ludzi zainteresowanych problemami europejskimi i międzynarodowymi, a także rozwojem Polski w Europie. Kluczową rolę w działaniach Fundacji zajmują programy edukacyjne, w tym edukacji poza-formalnej, gdyż jednym z naszych zamierzeń jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i w Europie, a także rozwój przedsiębiorczości. 

Historia prawie 18 letniej działalności Fundacji ma swoje korzenie w Polskiej Radzie Młodzieży – organizacji patronackiej dużych organizacji młodzieżowych i studenckich organizacji pozarządowych, która funkcjonowała w latach 2003-2005, a w której tworzenie zaangażowani byli Fundatorzy. (Było to w latach wstępowania Polski do Unii Europejskiej, a pierwsze próby stworzenia forum współpracy organizacji młodzieżowych zakończyły się kilka lat później powołaniem obecnie istniejącej struktury: Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych). Zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy budując skutecznie organizację o charakterze trwałym – Fundację, która nie uwikłana w politykę, daje szansę realizacji różnorodnych projektów dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród celów Fundacji należy wymienić: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność w zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i wychowania; wzmacnianie międzynarodowej współpracy młodzieży; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu; upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; organizowanie wokół idei Fundacji ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jej rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i za granicą, a także działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Wśród wielu możliwych metod działania należy wymienić te, które stały się specjalizacją Fundacji w okresie kilkunastu lat funkcjonowania: organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i spotkań służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji; prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej, organizowanie edukacji nieformalnej, szczególnie dla młodzieży, organizowanie praktyk studenckich, staży, a także wolontariatu. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi fundacjami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.

Fundacja posiada sieć międzynarodowych kontaktów i partnerstw, rozwijanych w ciągu wielu lat działalności. Najistotniejsi partnerzy pochodzą z Włoch, Bułgarii, Grecji, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Cypru. Posiadamy także partnerów w Czechach, Turcji, Chorwacji, a także – poza UE – w Rosji, na Ukrainie, w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie i Izraelu. To ogromny potencjał dla przyszłych projektów w dziedzinie współpracy międzynarodowej i możliwość dzielenia się doświadczeniami, a także promocji polskiego punktu widzenia za granicą.

W Polsce Fundacja Instytut Europejski nawiązała bardzo dobre relacje z organizacjami aktywizującymi obywateli w obszarach społecznych czy przedsiębiorczości. Są to np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych w Tarnowie, ale także mniejsze podmioty takie jak Fundacja Olszynka, czy Artystyczny Instytut Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Współpracujemy także z samorządami: obecnie, wspólnie z miastem Mysłowice i miastem Imielin w województwie śląskim realizujemy projekty w ramach programu Obywatel.IT, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Naszym partnerem w realizacji projektów na śląsku była także Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Zasięg prowadzonej działalności jest ogólnopolski. W ostatnich latach Fundacja realizowała projekty w tak różnorodnych miejscach jak Warszawa, Kraków, Ustroń, Wetlina czy Krynica Morska. Osoby zaangażowane w pracę Fundacji mieszkają w Warszawie, Krakowie, Tarnowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Bydgoszczy i w Gdańsku. W sposób szczególny jednak działalność Fundacji koncentrowała się na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. To tam bowiem rozpoczęła się historia Fundacji i również obecnie problematyka tych województw jest najbardziej bliska ekspertom Instytutu, pomimo ustanowienia siedziby Fundacji w Warszawie.

Fundacja otrzymała kilkanaście grantów z programów UE w dziedzinie edukacji i młodzieży: „Młodzież”, „Młodzież dla Europy”, „Erasmus”, „Erasmus+”. Naszym grantodawcą był także Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wśród zrealizowanych projektów warto wymienić projekty koncentrujące się na uczestnictwie młodzieży w życiu publicznym, w tym samorządowym i regionalnym: np. Projekt „Youth Participation in Local and Regional Life” i aktywizacji młodych obywateli do 35 roku życia: „Architekci zmian”, „Akademia umiejętności przedsiębiorczych”, „Umiejętności informatyczne w zakresie uczestnictwa młodzieży”, „Wideo i media społecznościowe na rzecz uczestnictwa młodzieży”. Także inne projekty o zasięgu międzynarodowym stanowią ważny dorobek w portfolio Fundacji: „Education in peace through sport”, „Let’s meet again” (z Izraelem), „Open yourself to dialogue” (z Ukrainą), „Green culture”, „3 x Yes!”, „Ecopower”, „Languages of cultures”, „Tell me your story”. Wszystkie wyżej wymienione projekty angażowały dziesiątki uczestników, w tym z krajów Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Szacujemy, iż w okresie istnienia Fundacji ponad tysiąc osób było adresatami naszych działań, a liczba ta z pewnością jest wyższa jeżeli chodzi o beneficjentów pośrednich. Posiadamy niezbędne kompetencje w zakresie przygotowania grantu i przeprowadzenia projektów finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnego ze standardami raportowania i rozliczenia.

Historia

pl_PLPolish