Edukacja prawna

Program Edukacja Prawna był programem czteroletnim, w trakcie którego na terenie Krakowa Fundacja przeprowadza szkolenia z zakresu dziedzin prawa istotnych w kontekście realizacji przez Fundację celów statutowych.

W styczniu 2013 r. Fundacja rozpoczęła działalność w zakresie edukacji prawnej. Pilotażowo program edukacji prawnej uruchomiono w Krakowie. W tym celu podpisano porozumienia o współpracy z adwokatami czynnymi zawodowo w tym obszarze, którzy stanowią kadrę Fundacji w zakresie edukacji prawnej. Program Edukacja Prawna był programem czteroletnim, w trakcie którego na terenie Krakowa Fundacja przeprowadza szkolenia z zakresu dziedzin prawa istotnych w kontekście realizacji przez Fundację celów statutowych. Do dnia dzisiejszego w ramach programu „Edukacja Prawna” przeprowadzono następujące działania:

1-2 Marca 2013
15-16 Marca 2013
„Umowy cywilno-prawne dla rozpoczynających działalność gospodarczą”

Szkolenie było skierowane do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W ramach wykładów i sesji warsztatowych omówiono m.in. rodzaje umów, różnice pomiędzy umowami, różnice pomiędzy stosunkiem pracy a umową cywilno-prawną. Uczestnicy zapoznali się także z informacją na temat rozliczenia z ZUS z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych (ubezpieczenie dobrowolne, ubezpieczenie obowiązkowe, zbieg tytułów ubezpieczenia, sposoby naliczania składek na FP i FGŚP) oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu umów cywilno-prawnych (wielkość kosztów uzyskania przychodów oraz podatek zryczałtowany)

6-7 września 2013
21-22 września 2013
„Prawo Pracy dla małych i średnich przedsiębiorców”

Szkolenie dotyczyło najnowszych zmian w kodeksie pracy. 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie bardzo ważna dla przedsiębiorców nowelizacja Kodeksu pracy (ustawa z dnia 12 lipca 2013 r.  o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych). Nowelizacja przepisów objęła zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania, uregulowanie ruchomego czasu pracy, odpracowywania czasu prywatnych wyjść w godzinach pracy, zmiany w zasadach wprowadzania przerywanego czasu pracy. Poruszane były także zagadnienia urlopów związanych z urodzeniem dziecka, wydłużone ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

7-8 lutego 2014
„Zabezpieczanie umów z kontrahentami”

To kontynuacja szkolenia dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki sposób zabezpieczać kontrakty handlowe, aby minimalizować ryzyko kosztów windykacyjnych? (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, Badanie akt rejestrowych spółki, Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki, Odpis z KRS jako dokument świadczący o kondycji spółki – szczegółowa analiza dokumentu, Cechy szczególne umów z kontrahentami); Ochrona interesów firmy poprzez stosowanie klauzul bezpieczeństwa wobec kontrahentów i klientów

10 października 2014
„Likwidacja szkód komunikacyjnych”

Szkolenie obejmowało podstawową materię likwidacyjną od strony prawnej. Zaprezentowano obowiązujące normy prawne, orzecznictwo oraz sytuacje faktyczne (Komunikacyjna Odpowiedzialność Cywilna, Konstrukcja prawna ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta), Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń (AC), Ubezpieczenie pojazdu od kradzieży (KR), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Ubezpieczenie assistance, Ubezpieczenia dodatkowe, Likwidacja szkód wynikających z wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy, Potrącenia z odszkodowania, Klauzule dodatkowe stosowane w umowach ubezpieczeń komunikacyjnych).

16 stycznia 2015
30 stycznia 2015
„Nowe przepisy o ochronie konsumenta”

25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Nowe zasady dotyczyły zakupów w sklepach tradycyjnych, w Internecie i na pokazach. Konsumenci zyskali też nowe możliwości przy składaniu reklamacji. Szkolenie było skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży na odległość. Program szkolenia obejmował m. in. zagadnienia rozszerzonego obowiązku informacyjnego sprzedawców, wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność, swoboda zgłaszania zastrzeżeń do rękojmi, odpowiedzialności sprzedawcy za rzecz, umów zawieranych na odległość (internet, telefon) – nowe zasady, umów zawieranych poza lokalem (na pokazach, prezentacjach).

4 września 2015
18 września 2015
„Nowe prawo budowlane”

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz nowelizacjami obowiązującymi od 2010 roku. W szczególności omówiono nowe przepisy ustawy Prawo budowlane, które weszły w życie 28.06.2015r. Szkolenie z prawa budowlanego w ujęciu praktycznym w oparciu o aktualne przepisy i ostatnie nowelizacje przygotowało uczestników do pracy z zastosowaniem ustawy o prawie budowlanym oraz rozporządzeniami do niej.